เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

  รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน
  เรื่อง การรับรองมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการและการกำกับดูแล

หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล พ.ศ. .... 

                  ด้วยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน มีมติในการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้ สพฉ. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การรับรองมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการและการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล พ.ศ. .... จึงขอเรียนเชิญผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างฯ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ โดยจะเปิดให้รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป         

                  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น << คลิก >>

                  เอกสารประกอบ

                  1. ร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง เรื่อง การรับรองมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการและการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล พ.ศ. ....

                  2.ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

                  3. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3515