เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

๑. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

๓. หัวหน้าสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

๔. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  กระทรวงคลัง           

๕. นายสัมฤทธิ์  ศรีธำรงค์สวัสดิ์

๖. นายสุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล  

๗. นายสุเทพ  ณัฐกานต์กนก         

๘. นายสาลี สุขเกิด

๙. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๑๐. รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

 

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 464