เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

(๑) พลอากาศตรีเฉลิมพร บุญสิริ   ประธานอนุกรรมการ
(๒) กรรมการการแพทยฉุกเฉินที่เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล       อนุกรรมการ
(๓) กรรมการการแพทยฉุกเฉินที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อนุกรรมการ
(๔) หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. อนุกรรมการ
(๖) ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ
(๗) นายกสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย     อนุกรรมการ
(๘) นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย   อนุกรรมการ
(๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์  เชนธนากิจ   อนุกรรมการ
(๑๐) รองศาสตราจารย์ไชยพร  ยุกแซ็น   อนุกรรมการ
(๑๑) นายจิรกิตติ์ เฮงรัศมี       อนุกรรมการ
(๑๒) นายอิสระ อริยะชัยพาณิชย์    อนุกรรมการ
(๑๓) นางนิตยา ภูริพันธ์   อนุกรรมการ
(๑๔) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ    อนุกรรมการและเลขานุการ

      

                  

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 4747