เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน

(๑) ศาสตราจารย์บรรเจิด  สิงคะเนติ    ประธานอนุกรรมการ
(๒) พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม   อนุกรรมการ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)วิระศักดิ์  ฮาดดา   อนุกรรมการ
(๔) นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย อนุกรรมการ
(๕) ผู้แทนสำนักงานคดีปกครอง  สำนักงานอัยการสูงสุด  อนุกรรมการ
(๖) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    อนุกรรมการ
(๗) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   อนุกรรมการและเลขานุการ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1658