เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลenlightened

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2565


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับนโนบายความเป็นส่วนตัว
     ในยุคแห่งการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลไปได้ทั่วโลกด้วยอินเทอร์เน็ต มาตรฐานการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการดำเนินกิจกรรมส่วนบุคคล การดำเนินการธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินการของภาครัฐ ดังนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่งยวด และเพื่อให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่า สพฉ. ได้ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและขอใช้สิทธิของตนเองตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

        เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อย่างเหมาะสม สพฉ. จึงได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของแต่ละบริการ ซึ่งอธิบายถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Notice)

     ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละบริการอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายมายัง สพฉ. เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย หมายเลข IP Address ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ของ สพฉ. เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงการทำงานของเทคโนโลยีคุกกี้ การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงให้ความยินยอมและปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว ท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้จาก ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Notice)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2348