เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Notice)enlightened

 

บทนำ


ประกาศการใช้คุกกี้นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (“เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (“สพฉ.”)  โดยประกาศนี้จะอธิบายว่า สพฉ. ใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถยอมรับและปฏิเสธการใช้คุกกี้อย่างไร
 

1. คุกกี้คืออะไร


คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของ สพฉ. จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

2. สพฉ. ใช้คุกกี้อย่างไร


สพฉ. จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ สพฉ. เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ สพฉ.อย่างไร
 • เพื่อให้ สพฉ.ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สพฉ. สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ
ทั้งนี้ บริการต่างๆ ของ สพฉ. อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น  
 

3. สพฉ. ใช้คุกกี้อะไรบ้าง


เว็บไซต์ สพฉ. มีการใช้คุกกี้ทั้งของ สพฉ. (First party cookies)  และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่ สพฉ. ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของ สพฉ.  
คุกกี้ ที่ สพฉ. ใช้ อาจแบ่งได้ ๒ ประเภทตามการจัดเก็บ คือ
 • Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สพฉ. เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ 
 • Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพฉ. จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สพฉ. มีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้

 1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพฉ. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพฉ. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ 
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพฉ. เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพฉ.  รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพฉ. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพฉ. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้ 
 3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพฉ. จดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 
 4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพฉ. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพฉ. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน  
ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริการต่าง ๆ ของ สพฉ. อาจมีการให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึ่ง สพฉ. จะแสดงข้อมูลและรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมีลิงก์ (การตั้งค่า) ที่ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภทที่มีการใช้งานบนบริการนั้นได้ 
 

4. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร


เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการของ สพฉ. ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้
ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของ สพฉ. ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-manage-and-delete-cookies สพฉ. จะไม่รับผิดชอบและ สพฉ. ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน
 

5.  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก


เว็บไซต์ของ สพฉ. อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ สพฉ. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สพฉ. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

6.  การเปลี่ยนแปลงประกาศ


ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ สพฉ. จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ สพฉ. ขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ
 

7. ติดต่อ สพฉ.


หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของ สพฉ.  สามารถติดต่อ สพฉ. ได้ที่

 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • สถานที่ติดต่อ: 88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
 • ช่องทางการติดต่อ อีเมล: pr@niems.go.th  โทรศัพท์ 02 872 1600   โทรสาร 02 872 1604
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 1416