เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

 

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Journal of Emergency Medical Services of Thailand) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการอื่นๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งนี้การจัดทำวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre หรือ TCI)โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จากหน่วยงานต่างๆ ผู้ที่มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ จากหลายสถาบันเป็นผู้ประเมินต้นฉบับ หรือ reviewers เพื่อให้บทความที่เผยแพร่มีคุณภาพสูง

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2022):   เผยแพร่แล้ว: กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

          

 

 

 

                 ฉบับเต็ม (Full Issue)

                  


นิพนธ์ต้นฉบับ

> การกระจายของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินกับการเข้าถึงบริการและประสิทธิภาพการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในประเทศไทย

ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ , นิตยา แสงประจักษ์ , วรกร วิชัยโย , ธวัชวงชัย ไตรทิพย์

 

>การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี

ธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ

> ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความรุนแรงของการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ที่มารับบริการโรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี

ศรีศุภรักษ์ สวนแก้ว

> การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การป้องกันการติดเชื้ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

อะเคื้ อ อุณหเลขกะ

> ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน จังหวัดลำพูน

วันเพ็ญ โพธิยอด


บทความพิเศษ

> แนวคิดเทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้กับงานจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนอุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก

บัณฑิต พีระพันธ์

> การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อการผลิตบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

สุนิสา สุวรรณรักษ์

> สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและการจัดการกับปัญหาของประเทศไทย

วิทยา ชาติบัญชาชัย


บทความฟื้นวิชา

> การเบียดกันจนเสียชีวิต:บทเรียนจากโศกนาฏกรรมการรวมตัวของฝูงชนอิแทวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ธนชาติ หิรัญสมทรัพย์

> การจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่ วยกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดชนิด STEMIที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

จรรฎา ภูยาฟ้า


บทความบรรณาธิการ

> โอกาสทองของการช่วยชีวิตคนไทยจากภัยบนถนน

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1781