เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คณะผู้บริหาร
 
 

 
                                      
เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
                                   

 

 

นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
         
นพ.ชัยพร  สุชาติสุนทร
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
         
ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
 
ผู้อำนวยการสำนัก            

  

  

  

นางสาวพรพิมล ธนบัตรชัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
ผศ. นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิชาการเตรียม
ความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
นางสาวกรองกาญจน์  พุ่มวิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกลาง
โทรศัพท์ : 02-8721600
             

 

 

 

ดร.ณญาดา  เผือกขำ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พื้นที่ 1    
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
นายอรรถพล ถาน้อย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พื้นที่ 2    
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
นายศิริชัย  นิ่มมา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พื้นที่ 3
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
นางชิดชนก สุวคนธ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พื้นที่ 4
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการกลุ่ม    

 

 

 

พ.ต.ท. ปริญญา ศรีบุญสม
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
นางสาวศีลจิต อินทรพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและสื่อสารองค์การ
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
ว่าที่สิบโท เอก โอฐน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มดิจิทัลการแพทย์ฉุกฉิน
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
นางสาวอารีย์  จานิมิตร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 02-8721600
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 162