เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

กรรมการโดยตำแหน่ง
                         

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประธานกรรมการ

                          
 

นายลวรณ แสงสนิท
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 

 นายโอภาส การย์กวินพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
         
 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
    เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

นายจเด็จ  ธรรมธัชอารี
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
 

กรรมการผู้แทน

 
 

นายวันชาติ ศุภจัตุรัส
กรรมการผู้แทนแพทยสภา  

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สารเนตร์ ไวคกุล
กรรมการผู้แทนแพทยสภา

 

ศาสตราจารย์ศิริอร  สินธุ
กรรมการผู้แทนสภาการพยาบาล

 

นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ

 

นายเจิมพล ภูมิตระกูล
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน

นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

นายวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาท
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล

 

นางสาวธัญนันท์ สุภาภรณ์
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาท
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี

 

ศาสตราจารย์บรรเจิด  สิงคะเนติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

     

พลอากาศตรีเฉลิมพร บุญสิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

 

นายศักดิ์ เสกขุนทด
กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                           

เรืออากาศเอก อัจฉริยะ  แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
                                              

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 9 ทั้งหมด 5343