เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประธานกรรมการ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 

 นายโอภาส การย์กวินพงศ์
(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

 

 

 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

นายจเด็จ  ธรรมธัชอารี
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

 

นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์
กรรมการผู้แทนแพทยสภา  

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สารเนตร์ ไวคกุล
กรรมการผู้แทนแพทยสภา

   

 

รองศาสตราจารย์ศิริอร  สินธุ
 กรรมการผู้แทนสภาการพยาบาล

 

นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ

     

นายกำพล พลัสสินทร์
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน

 

นายศราวุธ สันตินันตรักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิระศักดิ์ ฮาดดา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาท
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาล  ที่เป็นนิติบุคคล

     

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาท
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาล ที่เป็นนิติบุคคล 

 

นายสาลี่ สุขเกิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี

     

ศาสตราจารย์บรรเจิด  สิงคะเนติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

 

พลอากาศตรีเฉลิมพร  บุญสิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

     

นายธีรพล  โตพันธานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพ

 

เรืออากาศเอก อัจฉริยะ  แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
     
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2046