เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน

 

๑. นายธีรพล โตพันธานนท์

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประธานอนุกรรมการ

 

 

 

๒.รองศาสตราจารย์ศิรอร  สินธุ 

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารงานบุคคล

อนุกรรมการ

 

๓.เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

อนุกรรมการ

 

๔.พันเอกสุรจิต  สุนทรธรรม 

ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ และประธานอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฎิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

อนุกรรมการ

 

๕. นายชาตรี เจริญชีวะกุล

ประธานอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่"

อนุกรรมการ

 

๖. นายพงษ์ภัฎ  เรียงเครือ 

ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน

อนุกรรมการ

 

 

๗. นายสาลี่ สุขเกิด

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

อนุกรรมการ

 

๘. ประธานอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา

และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตร

หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

อนุกรรมการ

 

 

๙. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 482