ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน,
คลังความรู้ บทความเด่น , ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบ "โลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)"
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิ ...
The First Paramedics Asia 2019
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2562
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ...
อ่านทั้งหมด ...
 
คลังความรู้ บทความเด่น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ขอเชิญหน่วยปฏฺิบัติการทุกหน่วยเข้าร่วมประเมินตนเอง
สพฉ. แนะข้อควรรู้ก่อนโทรแจ้งสายด่วน 1669
รับสมัครเข้าประชุมสัมมนาวิชาการ SAMU-NIEM SYMPOSIUM 2019 IN BANGKOK
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบฯ รอบ 2
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ประกาศการรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) ระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.) ประจำปี 2562
ประกาศแจ้งระเบียบการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.) คร ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.) ประจำปี 2562
ระเบียบการสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
ขยายเวลารับสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน, คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธ์ ด่วน สำหรับผู้มีสิทธิ์ หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่น ที่ ๑ (วันที่ ๒๙ เมย. ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศปี 2562 (Aeromedical Ev ...
สพฉ.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Thailand Triage Training Kit (TTTK)
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
อ่านทั้งหมด ...
 
สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
เอกสารสรุปผลการถอดบทเรียนภายหลัง การปฏิบัติงาน ( การให้ความช่วยเหลือผู้สูญหาย ในวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน ...
แผ่นพับการปฐมพยาบาล
1669 คู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ฉบับปรับปรุง
อาสาฉุกเฉินชุมชน
สพฉ.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เคร ...
อ่านทั้งหมด ...
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น
หนังสือรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ...
กรมการแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว Application Fast Track ...
สถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็กปี 2557
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (PA-UCEP)
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMPAC
AUDIT-EMS
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
จิตอาสาด้านการแพทย์
INTRANET สพฉ.
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (KMIS)
ระบบลงทะเบียนภายใน สพฉ.
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สพฉ.
การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TEMSA)
ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ภายใน สพฉ.
Web Mail (สพฉ)
ระบบรายงานยอดเงินบริจาคในการซื้อเครื่อง AED
ระบบรายงานผล EMS Awards
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ระบบการสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000002353493
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000003096