เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล” ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และพลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล” ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพฉ. เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

โดยการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการประสานงาน ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมี ศรชล. ที่เป็นหน่วยงานรูปแบบเฉพาะถูกจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ที่ได้บูรณาการหน่วยงานหลัก 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและสนับสนุนพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเล การประเมินสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆที่ความจำเป็นในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 102