เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส ณ Samu Des Hauts-De-Seine (SAMU92) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส
ณ Samu Des Hauts-De-Seine (SAMU92) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนศึกษาดูงานและสังเกตการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส ณ Samu Des Hauts-De-Seine (SAMU92)เมือง Garches สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services) กับหน่วยงานชั้นนำระดับนานาชาติ

๑.รายละเอียดทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส ณ Samu Des Hauts- De - Seine สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีจำนวน ๘ ทุน โดยแบ่งผู้รับทุนออกเป็น ๔ รอบ รอบละ ๒ ทุน ดังนี้       

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รอบที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

โดย Samu Des Hauts- De – Seine จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักและรถรับส่งระหว่างสนามบินให้กับผู้รับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ การเดินทางภายในประเทศ และเบี้ยเลี้ยงนั้น เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของผู้รับทุน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดรอบและคู่ในการเดินทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้ขอรับทุนมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรอบของการเดินทาง สามารถประสานกับผู้รับผิดชอบทุนได้

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

๒.๑ ชายหรือหญิงอายุระหว่าง ๓๐-๕๕ ปี

๒.๒ เป็นบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และมีประสบการณ์การทำงานในสายงานดังกล่าวมากกว่า ๕ ปี

๒.๓ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาโครงการนี้มาก่อน

๒.๔ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • มีผลการทดสอบภาษาฝรั่งเศส โดยต้องมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาฝรั่งเศสในระบบ DELF / DALF TOUT PUBLIC หรือ TCF ระดับ B1 ขึ้นไป
  • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยต้องมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบ CEFR (Common European Framework of Reference) คือ IELTS ๓.๕ ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT ๔๒ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC Listening and Reading Test จะต้องมีคะแนนในแต่ละ Section ๒๗๕ คะแนนขึ้นไป หรือหากเป็น TOEIC Speaking and Writing Test จะต้องมีคะแนนในแต่ละ Section ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป หรือผลการสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า โดยที่ผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ และอาจได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อประกอบการคัดเลือก

ค. กรณีไม่มีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ให้ผู้สมัครเข้ารับสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

๒.๕ ผู้สมัครต้องมีผลงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่โดดเด่น หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือกิจกรรมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างการรับทุนได้ตลอด

๒.๗ เป็นผู้มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศได้

๓. เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๓.๑ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดช่วงที่ได้รับทุน

๓.๒ มีประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่เข้ารับทุนในต่างประเทศ

๓.๓ สรุปรายงานการศึกษาฝึกอบรมในระหว่างการเข้ารับทุนต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเดินทางกลับจากการรับทุนพร้อมนำเสนอข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประเทศไทย

๔. การรับสมัครคัดเลือก

๔.๑ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบรับสมัครได้ที่ Application form

๔.๒ ผู้ประสงค์สมัครรับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๖

๔.๓ ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งใบสมัครและหลักฐานไปที่ Dangfun.p@niems.go.th   

ดาวน์โหลด: ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส  ณ Samu Des Hauts-De-Seine (SAMU92) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3879