เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การดำเนินการตาม ข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ฯ ฉบับที่ 4

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ขอแจ้งหนังสือการดำเนินการตาม

------------------------------------

ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗

 

หนังสือเรียน     นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด/สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

หนังสือเรียน     องค์กรฝึกอบรมเดิม (ตามข้อ ๓๔ วรรคสอง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

๑. ข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. แนวทางการดำเนินการเพื่อขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรตาม มคฉ.๑

๓. ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการต่ออายุประกาศนียบัตร พ.ศ.๒๕๖๕

๔. ตารางเกณฑ์การต่ออายุประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. ข้อมูลสถานะองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองฯ

๖. Infographic การดำเนินการองค์กรฝึกอบรม และผู้ปฏิบัติการ    

   

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3665