เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

          ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

หมายเหตุ : โปรดอ่านประกาศข้างต้นให้ละเอียด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี

กลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ)

หรือ เวชกิจฉุกเฉิน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I เดิม)

ที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

 

 

ให้ทำการสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. แสดงความจำนงในการขอสมัครสอบ โดยการส่งเอกสาร

แสดงความจำนงทาง E-mail : Wilasinee.a@niems.go.th

แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการขอสมัครสอบ  >> คลิ๊ก <<

วันที่ 1 - 16 มิ.ย. 67

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทำการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์

     - ภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE)   >> รายชื่อ <<

วันที่ 17 มิ.ย. 67

3. ทำการสมัครสอบผ่านทางแอปพลิเคชั่น aChat

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น aChat   >> คู่มือการใช้งาน <<

วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 67

4. ชำระค่าสมัครสอบ

วันที่ 1 มิ.ย. – 1 ก.ค. 67

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์

วันที่ 5 ก.ค. 67

6. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ

วันที่ 24 – 25 ส.ค. 67

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่ อศป. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาหลังปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ได้รับ

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (4 ปี)

 

 

 

 

 

ให้ทำการสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบทางเว็บไซต์

     - ภาคทฤษฎี (MCQ)      >> รายชื่อ <<

     - ภาคปฏิบัติ (OSCE)     >> รายชื่อ <<

 

2. ทำการสมัครสอบผ่านทางแอปพลิเคชั่น aChat

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น aChat   >> คู่มือการใช้งาน <<

วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 67

3. ชำระค่าสมัครสอบ

วันที่ 1 มิ.ย. – 1 ก.ค. 67

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์

วันที่ 5 ก.ค. 67

5. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ

วันที่ 24 – 25 ส.ค. 67

กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566

 

 

 

 

 

ให้ทำการสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบทางเว็บไซต์

     - ภาคทฤษฎี (MCQ)      >> รายชื่อ <<

     - ภาคปฏิบัติ (OSCE)     >> รายชื่อ <<

 

2. ทำการสมัครสอบผ่านทางแอปพลิเคชั่น aChat

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น aChat   >> คู่มือการใช้งาน <<

วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 67

3. ชำระค่าสมัครสอบ

วันที่ 1 มิ.ย. – 1 ก.ค. 67

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์

วันที่ 5 ก.ค. 67

5. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ

วันที่ 24 – 25 ส.ค. 67

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 5181