เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คณะอนุกรรมการยุทธศาตร์การแพทย์ฉุกเฉิน

(๑) นายธีรพล โตพันธานนท์     ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ  อนุกรรมการ
(๒) พันเอกสุรจิต สุนทรธรรม ประธานอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์    อนุกรรมการ
(๓) ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ   ประธานอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์     อนุกรรมการ
(๔) รองศาสตราจารย์ศิริอร สินธุ ประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ        อนุกรรมการ
(๕) นายสาลี่ สุขเกิด ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน  อนุกรรมการ
(๖) พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ ประธานอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ และความปลอดภัยผู้ป่วยฉุกเฉิน   อนุกรรมการ
(๗) ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ ประธานอนุกรรมการกฎหมาย การแพทย์ฉุกเฉิน อนุกรรมการ
(๘) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    อนุกรรมการ
(๙) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ     อนุกรรมการและเลขานุการ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1972