เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการร้องขอคืนข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุน (E-budget) กรณีตรวจพบการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
129
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-28 20:01:29
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำและทางทะเล รุ่นที่ 2
ผู้ชม
999
สร้างเมื่อ
2023-08-24 07:26:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-29 11:26:47
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง โรคตามข้อ ๑๐ (๑๑) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ชม
67
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-08 16:14:08
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุดเฺฉินแห่งชาติ เรื่อง กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
746
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-06 15:30:37
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้ชม
380
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-02 22:01:21
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้ชม
191
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-21 19:53:23
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้แทนระดับเขตสุขภาพ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สมัยวาระ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙
ผู้ชม
35
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-21 12:45:35
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการกลาง เรื่อง รายชื่อกรรมการผู้แทนสถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล ในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สมัยวาระ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙
ผู้ชม
37
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-26 09:12:14
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของผู้ปฏิบัติการในการปฏิบัติการฉุกเฉินตามคำสั่งการแพทย์หรือการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
990
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-14 16:50:55
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) (ฉบับที่ ๒)
ผู้ชม
85
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-07 11:58:21
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 24210