เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
173
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-20 09:31:37
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) และค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
111
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-15 12:33:34
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๑๓ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ชม
130
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-11 11:23:43
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๖ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ชม
74
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-11 11:21:36
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๕ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ชม
60
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-11 11:20:17
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๔ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ชม
59
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-11 11:18:40
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ผู้ชม
100
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-27 11:33:23
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประสานและการรายงาน ของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร พาหนะสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
181
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-25 10:32:10
ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
370
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-25 10:29:49
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส ณ Samu Des Hauts-De-Seine (SAMU92) สาธารณรัฐฝรั่งเศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้ชม
1697
สร้างเมื่อ
2023-11-06 09:59:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-07 12:12:43
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 28427