เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ระเบียบ

เรื่อง
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยมาตรการดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ชม
7
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-07-10 21:14:32
ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยประกาศนียบัตรและเครื่องหมายปีกกิตติมศักดิ์ เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Executive HEMS Thai Sky Doctor) พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ชม
62
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-05 10:32:30
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ชม
90
สร้างเมื่อ
2024-03-14 10:44:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-14 10:44:29
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การใช้รถและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
646
สร้างเมื่อ
2022-10-07 15:52:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-07 15:55:26
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
631
สร้างเมื่อ
2022-05-10 09:58:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-10 10:00:47
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้ชม
1476
สร้างเมื่อ
2021-10-04 10:46:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-04 10:47:50
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
765
สร้างเมื่อ
2021-08-10 19:19:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-08 14:30:04
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้ชม
1268
สร้างเมื่อ
2021-03-16 11:37:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-16 11:39:09
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้ชม
1204
สร้างเมื่อ
2021-03-16 11:34:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-16 11:38:04
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ชม
959
สร้างเมื่อ
2012-09-14 10:04:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-17 10:15:14
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 12522