เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องทุจริต

เรื่อง
สรุปเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้ชม
36
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-02 20:14:46
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ชม
817
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:48:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:48:48
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2563
ผู้ชม
994
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:45:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:45:45
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2563
ผู้ชม
1132
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:44:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:45:02
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562
ผู้ชม
1161
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 10:13:51
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ผู้ชม
1184
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:50:15
ประกาศ สพฉ เรื่องการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ผู้ชม
700
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 10:02:23
คำสั่ง สพฉ. ที่ 39/62 มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
1208
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 09:59:29
คำสั่ง กพฉ 2-2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการภายใต้ กพฉ ฉบับที่ 3 (อนุตรวจสอบ)
ผู้ชม
720
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 09:59:05
แบบแสดงข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำหรับผู้ปฎิบัติงาน สพฉ.
ผู้ชม
1434
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 09:58:21
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 3142