เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปี 2567
ผู้ชม
178
สร้างเมื่อ
2023-10-17 16:25:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-17 16:26:37
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล(ระยะยาว)ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570
ผู้ชม
192
สร้างเมื่อ
2023-10-17 16:20:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-17 16:25:23
คณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
252
สร้างเมื่อ
2023-04-25 09:09:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-25 09:17:34
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
243
สร้างเมื่อ
2023-04-25 09:07:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-25 09:08:58
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ชม
284
สร้างเมื่อ
2023-04-20 10:34:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 10:35:52
การปฏิบัติตนของบุคลากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ Dos & Don’ts
ผู้ชม
246
สร้างเมื่อ
2023-04-20 10:25:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-20 10:31:13
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 2/2566
ผู้ชม
222
สร้างเมื่อ
2023-04-12 15:59:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-26 09:08:07
การอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างรากฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร สพฉ.”
ผู้ชม
253
สร้างเมื่อ
2023-02-28 11:00:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-28 11:00:49
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
298
สร้างเมื่อ
2023-02-17 10:18:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-17 10:19:09
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566
ผู้ชม
301
สร้างเมื่อ
2023-01-24 14:27:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 14:28:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 5829