เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คำสั่ง

เรื่อง
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๑๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้ชม
581
สร้างเมื่อ
2021-09-08 16:07:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-08 16:09:40
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
769
สร้างเมื่อ
2021-09-08 16:06:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-08 16:08:07
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศปก.สพฉ.) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ผู้ชม
641
สร้างเมื่อ
2021-07-22 10:42:28
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-22 10:43:58
คำสั่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
598
สร้างเมื่อ
2021-06-21 16:33:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-21 16:35:50
คำสั่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
438
สร้างเมื่อ
2021-04-21 21:17:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-25 14:52:46
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๕๕ /๒๕๖๔ เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินนอกพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ชม
485
สร้างเมื่อ
2021-05-20 11:20:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-20 11:22:16
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม และครูสอนการฝึก
ผู้ชม
832
สร้างเมื่อ
2020-05-24 09:37:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-24 09:37:36
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)
ผู้ชม
1297
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-30 09:08:27
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่๔๗๕/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
894
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-30 09:04:07
คำสั่ง กพฉ.ที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
791
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1105