เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต UCEP Coordination Center

เรื่อง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผุ้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๘)
ผู้ชม
824
สร้างเมื่อ
2022-03-23 14:09:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-23 14:07:23
หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งแนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังจากพ้นภาวะฉุกเฉินวิกฤต
ผู้ชม
1119
สร้างเมื่อ
2021-01-04 14:56:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-04 14:56:37
Flow แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับผู้ป่วยจากรพ.รัฐ ส่งต่อ รพ.เอกชน
ผู้ชม
1086
สร้างเมื่อ
2020-12-25 15:30:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-25 15:31:14
หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : แนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ผู้ชม
783
สร้างเมื่อ
2020-12-23 10:16:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-23 10:17:36
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Emergency Pre-Authorization
ผู้ชม
1187
สร้างเมื่อ
2020-06-16 09:45:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-16 13:48:38
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครบรอบ 2 ปี "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" UCEP
ผู้ชม
1544
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-14 11:00:33
รายงานฉบับสมบูรณ์ไครงการประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลภาครัฐในนโยบาย
ผู้ชม
589
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-20 13:00:35
แนวทางการปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุข
ผู้ชม
1161
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 12:56:45
ประกาศ สธ การจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งกลับ
ผู้ชม
578
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 12:02:32
ผลการวิจัยโครงการ ติดตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)
ผู้ชม
868
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-11-15 09:13:50
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 5626