ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/ จิตอาสาที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรับการสรรเสริญและรับโล่แห่งเกียรติยศ

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/จิตอาสาที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรับการสรรเสริญและรับโล่แห่งเกียรติยศ

          ด้วยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.) ได้จัดโครงการ “จิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  เพื่อเทิดพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และจิตอาสา ร่วมกันกระทำความดีด้วยการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ประสบอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิต จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วย ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรางวัลโล่แห่งเกียรติยศของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

          มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ใคร่ขอเชิญจิตอาสาที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จิตอาสากู้ชีพ และจิตอาสาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

·      โครงการ “จิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

·      เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้รับโล่แห่งเกียรติยศ

 

          ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบเสนอรายชื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้รับโล่แห่งเกียรติยศให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยงานของท่านสังกัด เพื่อรับการพิจารณารับรองความเหมาะสมของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ว่าที่ร้อยตรีฉลอง ทองแผ่  โทรศัพท์ ๐๘๑ ๑๗๔ ๑๖๖๙

  • นางสาววัลลิภา เพ่งพินิจ   โทรศัพท์ ๐๘๕ ๙๓๓ ๐๐๐๕ 

  • โทรสาร ๐๒ ๘๗๒ ๑๖๐๔ 

  • E-mail : vallipa.p@niems.go.th

 

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เลขที่ ๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา

สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

 
แหล่งข่าว : มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000000
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000007