ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน

ขอเชิญร่วมบริจาค

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรืออุปกรณ์การแพทย์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขาดแคลน

 

 

 

ช่องทางการบริจาค

        1. โอนเงินเข้าบัญชี

                   มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประเภทเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

                   ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข – ติวานนท์ เลขบัญชี  142-0-18416-4

 

                   มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประเภทเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนงานบริหารของมูลนิธิ

                   ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข – ติวานนท์ เลขบัญชี  142-0-12002-6

 

         2. ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่หมายเลข โทรสาร 02 872 1904

                   กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้ง ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ ทางมูลนิธิฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้ภายหลังค่ะ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่          

                                      :         ว่าที่ร้อยตรี ฉลอง ทองแผ่
                                                เลขาธิการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                                โทรศัพท์. 081 174 1669

                                      :         นางสาววัลลิภา เพ่งพินิจ

                                                เจ้าหน้าที่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                                โทรศัพท์. 085 933 0005

                                                อีเมลล์ : vallipa.p@niems.go.th


ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่อง AED

ไว้ช่วยชีวิจผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชน

 

                  

          คณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.) ตระหนักถึงโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน จึงเข้าร่วมโครงการรับบริจาคจัดหาเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator) ไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ,บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่อง AED สำหรับติดตั้งไว้ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ

 

ช่องทางการบริจาค

 

                   เคาน์เตอร์เซอร์วิส ประจำร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVENที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

                                                                             มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 


 

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/จิตอาสาที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรับการสรรเสริญและรับโล่แห่งเกียรติยศ

          ด้วยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.) ได้จัดโครงการ “จิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  เพื่อเทิดพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และจิตอาสา ร่วมกันกระทำความดีด้วยการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ประสบอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิต จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วย ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรางวัลโล่แห่งเกียรติยศของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

          มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ใคร่ขอเชิญจิตอาสาที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จิตอาสากู้ชีพ และจิตอาสาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

·      โครงการ “จิตอาสาไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

·      เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้รับโล่แห่งเกียรติยศ

 

          ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบเสนอรายชื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้รับโล่แห่งเกียรติยศให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยงานของท่านสังกัด เพื่อรับการพิจารณารับรองความเหมาะสมของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ว่าที่ร้อยตรีฉลอง ทองแผ่  โทรศัพท์ ๐๘๑ ๑๗๔ ๑๖๖๙

  • นางสาววัลลิภา เพ่งพินิจ   โทรศัพท์ ๐๘๕ ๙๓๓ ๐๐๐๕ 

  • โทรสาร ๐๒ ๘๗๒ ๑๖๐๔ 

  • E-mail : vallipa.p@niems.go.th

 

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เลขที่ ๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา

สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

 
แหล่งข่าว : มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000000
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000014