คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
                              
 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ระธานกรรมการ 
                           

 
นายพชร อนันตศิลป์
(รองปลัดกระทรวงการคลัง)แทน ปลัดกระทรวงการคลัง
 
                            

นายโสภณ เมฆธน
(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
  (เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม) 
 
                              
 
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
(เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 
 
 
 
 
 
 
           
นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์
กรรมการผู้แทนแพทยสภา
 
                   
 
พ.อ.สุรจิต  สุนทรธรรม
กรรมการผู้แทนแพทยสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
รศ.ศิริอร  สินธุ
 กรรมการผู้แทนสภาการพยาบาล
 
                   
 
ผศ.นเรนทร์  โชติรสนิรมิต
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ
 
 
                        
น.อ.(พิเศษ)ไพศาล  จันทรพิทักษ์
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน
 
                   
 
นายพรชัย  โควสุรัตน์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
นายนิพนธ์  บุญญามณี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                   
 
นายพิษณุ  มณีโชติ
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร และมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นนิติบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
           
นางสาวสกาวรัตน์  สมสกุลรุ่งเรือง
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร และมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นนิติบุคคล
                   
 
นายภาสกร  ชัยวานิชศิริ
กรรมการผู้้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการทางการแพทย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
พล.ต.ต.สุรพล  เกษประยูร
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
                   
 
นายสุพจน์  ฤชุพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
เรืออากาศเอกอัจฉริยะ  แพงมา
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000041167
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000009