คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ระธานกรรมการ 
 
                 
             นายสมชัย  สัจจพงษ์
             (ปลัดกระทรวงการคลัง)
 
นายโสภณ เมฆธน
( ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
               
         นายโกวิท  สัจจวิเศษ
            ( เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม )
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
( รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 
 
นายเอื้อชาติ กาญจพิทักษ์
( กรรมการผู้แทนแพทยสภา )
 
พันเอก สุรจิต  สุนทรธรรม
( กรรมการผู้แทนแพทยสภา )
 
รองศาสตราจารย์ ศิริอร  สินธุ
( กรรมการผู้แทนสภาการพยาบาล )
ผู้ช่่วยศาสตราจารย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต
( กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ)
 
นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ไพศาล  จันทรพิทักษ์
( กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน)
 
นายนิพนธ์  บุญญามณี
( กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 
 
นายพรชัย  โควสุรัตน์
( กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
นางสาวสกาวรัตน์  สมสกุลรุ่งเรือง
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล )
นายพิษณุ  มณีโชติ
( กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล )
นายธาตรี  เจริญชีวะกุน
( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี )
 
นายสุพจน์  ฤชุพันธ์ุ
( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
 
พลตำรวจตรี สุรพล  เกษประยูร
( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน)
 
นายภาสกร  ชัยวานิชศิริ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการทางการแพทย์)
 
    
นายอนุชา  เศรษฐเสถียร
( กรรมการและเลขานุการ)
 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000040198
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000047