คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
                              
 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ระธานกรรมการ mail
                           

 
นายพชร อนันตศิลป์
(รองปลัดกระทรวงการคลัง)แทน ปลัดกระทรวงการคลัง
mail
 
                            

นายโสภณ เมฆธน
(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
  (เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม) 
mail
 
                              
 
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
(เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
mail
 
 
 
 
 
 
           
นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์
กรรมการผู้แทนแพทยสภา
mail
 
                   
 
พ.อ.สุรจิต  สุนทรธรรม
กรรมการผู้แทนแพทยสภา
mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
รศ.ศิริอร  สินธุ
 กรรมการผู้แทนสภาการพยาบาล
mail
 
                   
 
ผศ.นเรนทร์  โชติรสนิรมิต
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ
mail
 
 
                        
น.อ.(พิเศษ)ไพศาล  จันทรพิทักษ์
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน
mail
 
                   
 
นายพรชัย  โควสุรัตน์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
นายนิพนธ์  บุญญามณี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
mail
 
                   
 
นายพิษณุ  มณีโชติ
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร และมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นนิติบุคคล
mail
 
 
 
 
 
 
 
 
           
นางสาวสกาวรัตน์  สมสกุลรุ่งเรือง
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร และมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นนิติบุคคล
mail
                   
 
นายภาสกร  ชัยวานิชศิริ
กรรมการผู้้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการทางการแพทย์
mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
นายชาตรี  เจริญชีวะกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี
mail
 
                   
 
นายสุพจน์  ฤชุพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
พล.ต.ต.สุรพล  เกษประยูร
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
mail
 
                   
 
เรืออากาศเอกอัจฉริยะ  แพงมา
กรรมการและเลขานุการ
mail
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000040630
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000021