คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
                              
 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ระธานกรรมการ 
                           

 
นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
                            

นายสุขุม กาญจนพิมาย
(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
  (เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม) 
                              
 
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
(เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 
 
 
 
 
 
           
นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์
กรรมการผู้แทนแพทยสภา 
                   
 
พ.อ.สุรจิต  สุนทรธรรม
กรรมการผู้แทนแพทยสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
รศ.ศิริอร  สินธุ
 กรรมการผู้แทนสภาการพยาบาล
                   
 
นายณรงค์  ธาดาเดช
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ
 
                        
น.อ.(พิเศษ)ไพศาล  จันทรพิทักษ์
กรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน
                   
 
นายทรงยศ  เทียนทอง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
นายนิพนธ์  บุญญามณี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
                   
 
นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก
 
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาท
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาล  ที่เป็นนิติบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
นายนิติศักดิ์ บุญมานนท์
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาท
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาล ที่เป็นนิติบุคคล 
                   

 
นายสาลี่ สุขเกิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
นายพงษ์ภัฎ  เรียงเครือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
                   
 
นายชาตรี  เจริญชีวะกุล
กรรมการผู้้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
นายธีรพล  โตพันธานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพ
                   
 
ร.อ.อัจฉริยะ  แพงมา
กรรมการและเลขานุการ
 
 

 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000047617
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000006