คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
นายประดิษฐ  สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประธานกรรมการ 
                          
                                นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม
                            ( ปลัดกระทรวงการคลัง )
 
นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์
( ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
                                                     
                             นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ
                  ( เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม )
 
นายแพทย์วินัย  สวัสดิวร
( เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 
นายแพทย์ณรงค์  ธาราเดช
( ผู้แทนแพทยสภา )
 
พันเอกนายแพทย์สุรจิต  สุนทรธรรม
( ผู้แทนแพทยสภา )
 
รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ
( ผู้แทนสภาการพยาบาล )
นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต
( ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ)
 
นายแพทย์นพพร  นิวัฒนนันท์
( ผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน)
 
นายแพทย์ศราวุธ  สันตินันตรักษ์
( ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 
นายแพทย์กิตติศักดิ์   คณาสวัสดิ์
( ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
นายแพทย์พิชิต  ศิริวรรณ
( ผู้แทนจากองค์กรเอกชน )
 
นายประสิทธิ์  ทองทิตย์เจริญ
( ผู้แทนจากองค์กรเอกชน )
 
นายแพทย์สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย
( ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี )
 
นายสุริยะ  อรุณรุ่ง
( ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
 
นายแพทย์วิทยา  ชาติบัญชาชัย
( ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน)
 
ดร.พิจิตต  รัตตกุล
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภัยพิบัติ)
 
    
นายแพทย์อนุชา  เศรษฐเสถียร
( กรรมการและเลขานุการ)
 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000021077
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000251