คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ระธานกรรมการ 
 
                  
             นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
             ปลัดกระทรวงการคลัง
 
นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์
( ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
   
              ดร.อำมร เชาวลิต                 
( เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม )
นายแพทย์วินัย  สวัสดิวร
( เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 
นายแพทย์ณรงค์  ธาราเดช
( ผู้แทนแพทยสภา )
 
พันเอกนายแพทย์สุรจิต  สุนทรธรรม
( ผู้แทนแพทยสภา )
 
รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ
( ผู้แทนสภาการพยาบาล )
นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต
( ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ)
 
นาวาเอกไพศาล  จันทรพิทักษ์
( ผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน)
 
นายนิพนธ์  บุญญามณี
( ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 
 
นายพรชัย  โควสุรัตน์
( ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
นางสาวสกาวรัตน์  สมสกุลรุ่งเรือง
กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไร
และมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล )
นายพิษณุ  มณีโชติ
( กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไร
และมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล )
นายธาตรี  เจริญชีวะกุน
( ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี )
 
นายสุพจน์  ฤชุพันธ์
( ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
 
พลตำรวจตรี สุรพล  เกษประยูร
( ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน)
 
นายภาสกร  ชัยวานิชศิริ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริการทางการแพทย์)
 
    
นายแพทย์อนุชา  เศรษฐเสถียร
( กรรมการและเลขานุการ)
 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000026077
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000220