กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Download : 2393 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Download
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2558 14:01:22
วันที่แก้ไข
20 เม.ย. 2558 14:03:39

แผนผังแสดงขั้นตอนการเลือกผู้แทนองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 300 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2554 16:56:04
วันที่แก้ไข
13 มิ.ย. 2554 12:31:14

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ สำหรับให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตามทะเบียนเลขที่ บ๔๗๙๕๖

Download : 536 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2553
วันที่แก้ไข
13 มิ.ย. 2554 12:32:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000046098
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000010