คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ถอดบทเรียนการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินที่รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Download : 123
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2561 14:57:27
วันที่แก้ไข
5 ต.ค. 2561 13:21:58

กฏหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

Download : 351
Preview
Download
วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2561 13:32:42
วันที่แก้ไข
2 ต.ค. 2561 13:33:49

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตบริการสุขภาพที่ 1

Download : 161
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2561 11:10:49
วันที่แก้ไข
4 ก.ย. 2561 11:12:43

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ปวยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ. 2557

Download : 753
Preview
Download
วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2561 9:05:20
วันที่แก้ไข
23 ม.ค. 2561 9:07:10

คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ

Foreign Patient's Information Handbook

(English/Chinese/Burmese/Malayan/Japanese)

Download : 7883 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 เม.ย. 2560 11:05:09
วันที่แก้ไข
29 เม.ย. 2560 11:06:40

1669 แจ้งเหตุทุ่นระเบิด

Download : 671 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2560 13:43:00
วันที่แก้ไข
7 เม.ย. 2560 13:44:04

รายงานผลการประเมินคุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Audit) ปี 2559

Download : 572 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2560 13:39:00
วันที่แก้ไข
7 เม.ย. 2560 13:44:25

การแพทย์ฉุกเฉินไทยรายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2559

Download : 1040 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2560 12:29:05
วันที่แก้ไข
15 มิ.ย. 2560 9:07:42

พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 1031 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
23 ก.พ. 2560 16:31:18
วันที่แก้ไข
23 ก.พ. 2560 16:33:34

คู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่อง เอ อี ดี

Download : 7334 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
20 ธ.ค. 2559 14:19:40
วันที่แก้ไข
20 ธ.ค. 2559 14:29:50
12345
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000169216
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000109