คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

คู่มือ การใช้เครื่องมือประเมินศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

Download : 78
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2562 11:25:12
วันที่แก้ไข
22 มี.ค. 2562 11:26:44

เครื่องมือประเมินศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

Download : 72
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2562 11:22:46
วันที่แก้ไข
25 มี.ค. 2562 9:10:45

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

Download : 298
Preview
Download
วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2562 11:56:53
วันที่แก้ไข
2 เม.ย. 2562 10:37:48

ถอดบทเรียนการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินที่รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Download : 326
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2561 14:57:27
วันที่แก้ไข
5 ต.ค. 2561 13:21:58

กฏหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

Download : 830
Preview
Download
วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2561 13:32:42
วันที่แก้ไข
2 ต.ค. 2561 13:33:49

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตบริการสุขภาพที่ 1

Download : 290
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2561 11:10:49
วันที่แก้ไข
4 ก.ย. 2561 11:12:43

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ปวยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ. 2557

Download : 880
Preview
Download
วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2561 9:05:20
วันที่แก้ไข
23 ม.ค. 2561 9:07:10

คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ

Foreign Patient's Information Handbook

(English/Chinese/Burmese/Malayan/Japanese)

Download : 8911 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 เม.ย. 2560 11:05:09
วันที่แก้ไข
29 เม.ย. 2560 11:06:40

1669 แจ้งเหตุทุ่นระเบิด

Download : 729 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2560 13:43:00
วันที่แก้ไข
7 เม.ย. 2560 13:44:04

รายงานผลการประเมินคุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Audit) ปี 2559

Download : 639 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2560 13:39:00
วันที่แก้ไข
7 เม.ย. 2560 13:44:25
12345
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000180288
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000173