คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

คู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับชุดปฏิบัติการทุกระดับ

Download : 3615
Preview
Download
วันที่ประกาศ
3 มิ.ย. 2562 9:03:15
วันที่แก้ไข
13 มิ.ย. 2562 9:57:08
  HOSPITAL PREPAREDNESS FOR MASS CASUALTY INCIDENT AND DISASTER
  โรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับภาวะอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ
Download : 70
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2562 14:58:40
วันที่แก้ไข
22 พ.ค. 2562 15:01:19
INTERFACILITY TRANSFEROPERATION CENTER
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล
Download : 82
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2562 14:55:28
วันที่แก้ไข
22 พ.ค. 2562 14:57:17

คู่มือ การใช้เครื่องมือประเมินศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

Download : 185
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2562 11:25:12
วันที่แก้ไข
22 มี.ค. 2562 11:26:44

เครื่องมือประเมินศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

Download : 158
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2562 11:22:46
วันที่แก้ไข
25 มี.ค. 2562 9:10:45

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

Download : 491
Preview
Download
วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2562 11:56:53
วันที่แก้ไข
2 เม.ย. 2562 10:37:48

ถอดบทเรียนการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินที่รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Download : 369
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2561 14:57:27
วันที่แก้ไข
5 ต.ค. 2561 13:21:58

กฏหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

Download : 1025
Preview
Download
วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2561 13:32:42
วันที่แก้ไข
2 ต.ค. 2561 13:33:49

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตบริการสุขภาพที่ 1

Download : 375
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2561 11:10:49
วันที่แก้ไข
4 ก.ย. 2561 11:12:43

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ปวยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ. 2557

Download : 1070
Preview
Download
วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2561 9:05:20
วันที่แก้ไข
23 ม.ค. 2561 9:07:10
12345
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000186793
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000178