คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ปวยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน พ.ศ. 2557

Download : 565
Preview
Download
วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2561 9:05:20
วันที่แก้ไข
23 ม.ค. 2561 9:07:10

คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ

Foreign Patient's Information Handbook

(English/Chinese/Burmese/Malayan/Japanese)

Download : 7405 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 เม.ย. 2560 11:05:09
วันที่แก้ไข
29 เม.ย. 2560 11:06:40

1669 แจ้งเหตุทุ่นระเบิด

Download : 615 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2560 13:43:00
วันที่แก้ไข
7 เม.ย. 2560 13:44:04

รายงานผลการประเมินคุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Audit) ปี 2559

Download : 520 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2560 13:39:00
วันที่แก้ไข
7 เม.ย. 2560 13:44:25

การแพทย์ฉุกเฉินไทยรายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2559

Download : 917 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2560 12:29:05
วันที่แก้ไข
15 มิ.ย. 2560 9:07:42

พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 882 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
23 ก.พ. 2560 16:31:18
วันที่แก้ไข
23 ก.พ. 2560 16:33:34

คู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่อง เอ อี ดี

Download : 6727 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
20 ธ.ค. 2559 14:19:40
วันที่แก้ไข
20 ธ.ค. 2559 14:29:50

คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ

 กรณี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

     นายแพทย์ภูมินทร์  ศิลาพันธ์  รองเลขาธิการ สพฉ.  โทร 089 027 1669

     นางสาวสุพิชญา  ศีลสารรุ่งเรือง  ผู้จัดการงานสาธารณภัย  โทร 084 874 1669

Download : 4901 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 มิ.ย. 2559 15:24:59
วันที่แก้ไข
10 มิ.ย. 2559 15:39:26

ช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย

รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558

Download : 1015 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2559 10:31:29
วันที่แก้ไข
29 มี.ค. 2559 10:32:50

รายงานอุบัติเหตุรถพยาบาลในประเทศไทย

Download : 962 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
23 ก.พ. 2559 9:37:47
วันที่แก้ไข
23 ก.พ. 2559 9:42:34
12345
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000160111
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000097