วารสาร / บทความ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสําหรับงานการแพทย์ฉุกเฉินใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง

Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2562 14:47:54
วันที่แก้ไข
10 เม.ย. 2562 14:48:38
การพัฒนารูปแบบการสอนสถานการณ์จำลองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการฝึกทักษะปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
Download : 3
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2562 14:42:53
วันที่แก้ไข
10 เม.ย. 2562 14:45:41

The outcome of emergency patient transported by public air ambulance service in Thailand

Download : 17
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ก.พ. 2562 16:17:24
วันที่แก้ไข
26 ก.พ. 2562 16:21:15
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูง
Download : 18
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 ก.พ. 2562 6:59:58
วันที่แก้ไข
7 ก.พ. 2562 7:00:45
ประสิทธิผลของโปรแกรมการแนะนำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมทางโทรศัพท์ กรณีพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลของนักเรียนระดับมัธยามศึกษาตอนปลาย
Download : 14
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 ก.พ. 2562 6:57:04
วันที่แก้ไข
7 ก.พ. 2562 6:57:45
การพัฒนาต้นแบบในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา
Download : 21
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 ก.พ. 2562 6:46:22
วันที่แก้ไข
7 ก.พ. 2562 6:48:17

ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย

Download : 68
Preview
Download
วันที่ประกาศ
1 ม.ค. 2562 16:33:15
วันที่แก้ไข
1 ม.ค. 2562 16:35:04

ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่ายระบบประกันสุขภาพภาครัฐและขอใช้สิทธิ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)

Download : 22
Preview
Download
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2561 9:33:03
วันที่แก้ไข
21 ธ.ค. 2561 9:37:15

Disaster-based budgeting in new public health policy of Thailand

Download : 18
Preview
Download
วันที่ประกาศ
21 พ.ย. 2561 12:58:28
วันที่แก้ไข
21 พ.ย. 2561 12:59:15

สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกฉุกเฉินในประเทศไทย

Download : 135
Preview
Download
วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2561 9:34:38
วันที่แก้ไข
21 ธ.ค. 2561 9:44:23
123456789
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000052127
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000019