วารสาร / บทความ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

The Situations of Emergency Medical Services Associated with Elderly Falls in Thailand: Policy Recommendation

Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2562 22:12:14
วันที่แก้ไข
24 มิ.ย. 2562 22:13:03

การพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อการดูแลผู้ป่ วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Capacity Building the Community Emergency Volunteer Teams in Khon Kaen University

Download : 3
Preview
Download
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2562 22:10:31

การพัฒนาเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติในการคัดแยกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ สพหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

Download : 2
Preview
Download
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2562 22:08:17
วันที่แก้ไข
24 มิ.ย. 2562 22:09:17
ค่าบริการวิชาชีพที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินของสถานพยาบาลเอกชนภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง
Download : 5
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2562 9:34:12
วันที่แก้ไข
30 เม.ย. 2562 9:35:03
การพัฒนาความรู้และทักษะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
Download : 35
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2562 9:21:31
วันที่แก้ไข
30 เม.ย. 2562 9:22:03

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ พื้นที่การให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเลย 

 

Download : 7
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2562 9:16:29
วันที่แก้ไข
30 เม.ย. 2562 9:17:48

การจัดการการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน นอกเครือข่ายกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2562 9:13:07
วันที่แก้ไข
30 เม.ย. 2562 9:15:35

ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานี

Download : 16
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2562 9:08:30
วันที่แก้ไข
30 เม.ย. 2562 9:11:17
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
 
Download : 22
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2562 9:04:54
วันที่แก้ไข
30 เม.ย. 2562 9:06:38

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสําหรับงานการแพทย์ฉุกเฉินใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง

Download : 18
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2562 14:47:54
วันที่แก้ไข
10 เม.ย. 2562 14:48:38
12345678910
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000052849
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000011