วารสาร / บทความ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูง
Download : 3
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 ก.พ. 2562 6:59:58
วันที่แก้ไข
7 ก.พ. 2562 7:00:45
ประสิทธิผลของโปรแกรมการแนะนำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมทางโทรศัพท์ กรณีพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลของนักเรียนระดับมัธยามศึกษาตอนปลาย
Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 ก.พ. 2562 6:57:04
วันที่แก้ไข
7 ก.พ. 2562 6:57:45
การพัฒนาต้นแบบในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา
Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 ก.พ. 2562 6:46:22
วันที่แก้ไข
7 ก.พ. 2562 6:48:17

ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย

Download : 44
Preview
Download
วันที่ประกาศ
1 ม.ค. 2562 16:33:15
วันที่แก้ไข
1 ม.ค. 2562 16:35:04

ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่ายระบบประกันสุขภาพภาครัฐและขอใช้สิทธิ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)

Download : 14
Preview
Download
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2561 9:33:03
วันที่แก้ไข
21 ธ.ค. 2561 9:37:15

Disaster-based budgeting in new public health policy of Thailand

Download : 12
Preview
Download
วันที่ประกาศ
21 พ.ย. 2561 12:58:28
วันที่แก้ไข
21 พ.ย. 2561 12:59:15

สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกฉุกเฉินในประเทศไทย

Download : 109
Preview
Download
วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2561 9:34:38
วันที่แก้ไข
21 ธ.ค. 2561 9:44:23

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

EMERGENCY PATIENTS WITH MENTAL CRISIS ACCESSING EMERGENCY MEDICAL SERVICES IN THAILAND
 
Download : 44
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2561 13:25:24
วันที่แก้ไข
17 ต.ค. 2561 10:31:10
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพและอุบัติเหตุจราจรระหว่างการปฏิบัติงานของคนขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
Health hazards and traffic accidents during the operations of emergency vehicle drivers.
Download : 43
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2561 10:43:49
วันที่แก้ไข
3 ม.ค. 2562 14:16:11

เหตุใดคนเชียงใหม่เมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุจึงไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 45
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:42:43
วันที่แก้ไข
3 ม.ค. 2562 14:16:41
12345678
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000051537
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000019