วารสาร / บทความ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพและอุบัติเหตุจราจรระหว่างการปฏิบัติงานของคนขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
Health hazards and traffic accidents during the operations of emergency vehicle drivers.
Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2561 10:43:49
วันที่แก้ไข
14 ก.ค. 2561 10:44:51

เหตุใดคนเชียงใหม่เมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุจึงไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 15
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:42:43
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:13:42

สถานการณ์และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลในประเทศไทย

Download : 12
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:40:51
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:14:56

สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้

Download : 18
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:40:11
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:15:19

วิวัฒนาการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Download : 15
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:39:24
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:15:51

การวิเคราะห์สถานที่จอดรถกู้ชีพด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วงจากน้ำหนักความเสี่ยง

Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:38:39
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:16:27

ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดใช้ในการมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:37:01
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:16:59

ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การบาดเจ็บของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน

Download : 11
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:34:11
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:17:27

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

Download : 12
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:33:28
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:17:55

ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คัดแยกและมาตรฐานความเฉียบพลันแคนาดากับผลลัพธ์ของผู้ป่วยในระยะแรก

Download : 7
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:32:32
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:18:21
12345678
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000049988
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000013