วารสาร / บทความ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอย

Download : 41
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 พ.ค. 2560 10:06:30
วันที่แก้ไข
4 พ.ค. 2560 10:08:11

มือลึกลับไปกดเงินคนตาย

Download : 33
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 พ.ค. 2560 10:03:02
วันที่แก้ไข
4 พ.ค. 2560 10:04:46

"อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือเปล่า"

 

Download : 28
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 พ.ค. 2560 10:01:39
วันที่แก้ไข
4 พ.ค. 2560 10:02:23

ตีความผิดไป

Download : 29
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 พ.ค. 2560 9:58:48
วันที่แก้ไข
4 พ.ค. 2560 10:08:54

การใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 423
Preview
Download
วันที่ประกาศ
19 ม.ค. 2560 10:39:21
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 13:50:42
ผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด
Download : 115
Preview
Download
วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2559 14:49:01
วันที่แก้ไข
7 ต.ค. 2559 12:21:47

หนังสือบทคัดย่อผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559

Download : 288
Preview
Download
วันที่ประกาศ
21 เม.ย. 2559 9:58:12
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 14:30:15

สุขภาพจิตของพนักงานขับรถพยาบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย :  พรทิพย์  วชิรดิลก

       :   ธีระ  ศิริสมุด

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

          ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) เป็นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ที่มีภาวการณ์เจ็บป่วยเฉียบพลันให้พ้นภาวะวิกฤติ เหตุฉุกเฉิน ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการและการสูญเสียชีวิต ตลอดจนการจัดการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะ (definitive care) ทันเวลาและเหมาะสม1  ซึ่งการปฏิบัติการฉุกเฉินและนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนี้ จะสามารถช่วยผู้ป่วยวิกฤติไม่ให้เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุได้กว่าร้อยละ 982ด้วยเหตุนี้การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจึงต้องอาศัยการทำงานที่มีความแม่นยำ รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

Download : 789
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2558 17:46:04
วันที่แก้ไข
30 มี.ค. 2558 17:47:28

โครงการรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่ 

Download : 2885
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 ม.ค. 2557 16:03:19
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 14:32:08

การวิเคราะห์และจัดทำภาพอนาคตของระบบสุขภาพ 

โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

พิมพ์และเผยแพร่โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

                การวิเคราะห์และจัดทำภาพอนาคตของระบบสุขภาพการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ของระบบสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการเพื่อทบทวนธรรมนูญสุขภาพ ฉบับ พ.ศ. 2552 ด้วยการศึกษาแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ โอกาสและภัยคุกคาม ตลอดจนความไม่แน่นอนต่างๆ แล้วจัดทำภาพอนาคต (Scenario building) ของระบบสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและบทบาทของภาคีที่เกี่ยวข้องสำคัญในอนาคต เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพ การจัดทำภาพอนาคตของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า จะนำไปสู่การวางแผนเตรียมการในเชิงระบบเพื่อรองรับภาพอนาคตที่ได้สร้างไว้ต่อไป

Download : 2417
Download
วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2556 10:38:51
วันที่แก้ไข
9 พ.ย. 2560 14:34:09
12345
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000049117
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000006