UCEP
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

การประชุมติดความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP ตามนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่"

วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

Download : 930 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2560 15:23:08
วันที่แก้ไข
22 ก.ย. 2560 15:23:40

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ.2560

Download : 667 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 ก.ย. 2560 9:17:33
วันที่แก้ไข
15 ก.ย. 2560 9:17:50

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เรื่องหลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Download : 326 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 ก.ย. 2560 9:14:33
วันที่แก้ไข
15 ก.ย. 2560 9:14:44

 มติ ครม และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Download : 114 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 ก.ย. 2560 9:12:02
วันที่แก้ไข
15 ก.ย. 2560 9:12:27

หนังสือ แสดงเจตจำนงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Download : 602 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2560 13:26:12
วันที่แก้ไข
15 ก.ย. 2560 9:16:01

หนังสือ ยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 

Download : 463 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2560 13:25:15
วันที่แก้ไข
15 ก.ย. 2560 9:15:25

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด

Download : 1212 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 มิ.ย. 2560 15:52:27
วันที่แก้ไข
12 มิ.ย. 2560 15:56:05

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)

Download : 278 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2560 13:58:52
วันที่แก้ไข
19 พ.ค. 2560 14:00:07

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

Download : 775 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2560 21:40:20
วันที่แก้ไข
10 พ.ค. 2560 21:42:11

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น

Download : 339 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2560 21:39:04
วันที่แก้ไข
10 พ.ค. 2560 21:39:42
12
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000000
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000083