UCEP
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครบรอบ 2 ปี "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" UCEP

 

Download : 47
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย. 2562 10:52:27
วันที่แก้ไข
14 มิ.ย. 2562 11:00:33
รายงานฉบับสมบูรณ์ไครงการประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลภาครัฐในนโยบาย
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่(UCEP)”
Download : 184
Preview
Download
วันที่ประกาศ
25 เม.ย. 2562 13:25:34
วันที่แก้ไข
25 เม.ย. 2562 13:26:15
แนวทางการปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุข
Download : 208
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2562 12:56:26
วันที่แก้ไข
7 มี.ค. 2562 12:56:45
ประกาศ สธ การจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งกลับ
Download : 45
Preview
Download
วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2562 12:00:47
วันที่แก้ไข
7 มี.ค. 2562 12:02:32
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2)
Download : 524
Preview
Download
วันที่ประกาศ
28 ม.ค. 2562 15:15:22
วันที่แก้ไข
28 ม.ค. 2562 15:15:41

ผลการวิจัยโครงการ ติดตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)

Download : 179
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2561 9:13:34
วันที่แก้ไข
15 พ.ย. 2561 9:13:50
Download
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2561 9:51:57
วันที่แก้ไข
5 ต.ค. 2561 9:58:10

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลกรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี

Download : 444
Download
วันที่ประกาศ
22 มิ.ย. 2561 16:23:54
วันที่แก้ไข
4 ก.ค. 2561 11:01:22

แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน UCEP  สำหรับ ญาติ/ผู้ป่วย ที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน UCEP

ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศคส.สพฉ.) 

Download : 573
Preview
Download
วันที่ประกาศ
2 พ.ค. 2561 15:08:44
วันที่แก้ไข
2 พ.ค. 2561 15:09:54
Download : 701
Preview
Download
วันที่ประกาศ
9 เม.ย. 2561 8:46:15
วันที่แก้ไข
10 เม.ย. 2561 11:33:44
123
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000021183
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000210