โครงสร้างมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โครงสร้างมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โครงสร้างมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(มพฉ.)

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการมูลนิธิ มีหน้าที่ วางแผน กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกำกับติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิ

๒. ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ จัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายระดับต่าง ๆ ตลอดจน สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา วิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ แก่สื่อสารมวลชนและสังคม

๔. ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ จัดระบบการเงินและบัญชี การรับบริจาค การเบิกจ่าย การตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และของฝ่ายต่าง ๆ

๕. ฝ่ายจัดหาทุน  มีหน้าที่  ระดมทุนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ตามที่ผู้บริจาคระบุทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๖. ฝ่ายสวัสดิการมีหน้าที่จัดและส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๗. ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่กำหนดกิจกรรมพิเศษต่างๆของมูลนิธิ เช่น การรณรงค์สร้างภาคีเครือข่ายจิตอาสา การรณรงค์หาทุน ฯลฯ รวมถึงการประสานและกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและวางแผนจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ

๘. สำนักงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีหน้าที่ ดำเนินงานบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและของฝ่ายต่างๆ

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000047709
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000013