คำสั่ง
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

Download : 321 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2554 9:07:15
วันที่แก้ไข
30 มิ.ย. 2554 9:08:27

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่๔๗๕/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 354 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2554 9:03:22
วันที่แก้ไข
30 มิ.ย. 2554 9:04:07
คำสั่ง กพฉ.ที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
Download : 269 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2553
คำสั่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
Download : 270 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ก.พ. 2553
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่๑๙๗๐/๒๕๕๒เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ลงวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๒
Download : 234 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ก.พ. 2553
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๗๐/๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
Download : 240 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
1 ก.ค. 2552
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000038753
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004