ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน,
คลังความรู้ บทความเด่น , ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
กรมสุขภาพจิตลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ...
สพฉ.เปิดผลงาน 10 ปีที่ผ่านมา เร่งขับเคลื่อน ห่วงโซ่การรอดชีวิต ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินให้พ้นวิกฤตมุ่ ...
เลขาสพฉ.ร่วมถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่า ระบุความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้การช่วยเหลือเด็กเป็ ...
ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและหารือเกี่ยวกับแนวทางรับส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สพฉ.ร่วมการประชุม Smart ER & EMS Literacy เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าพยาบาลฉุกเฉิน
อ่านทั้งหมด ...
 
คลังความรู้ บทความเด่น
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP)
โครงการฝึกอบรบการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาะห์ความถี่
ขอเชิญผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance Care Air Transport Conference : ACAT ...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (5ปี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปี 2561
การยื่นขอต่ออายุใบประกาศนียบัตร
สำหรับผู้ปฏิบัติการ การขอต่ออายุ พฉพ. และ อฉพ.
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน, คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (12th National EMS Forum 2018 & 2 ...
International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI), Basic course combin ...
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
สพฉ.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Thailand Triage Training Kit (TTTK)
อ่านทั้งหมด ...
 
สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "การแจ้งข้อมูลเบื้องต้น"
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "เมื่อเกิดเหตุใหญ่หรือเล็กทีมฉุกเฉินต้องไปหลายคัน"
การประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปีแพทยสภา
จดหมายข่าว สพฉ.
อ่านทั้งหมด ...
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
หนังสือรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ...
กรมการแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว Application Fast Track ...
สถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็กปี 2557
เหตุเกิดที่จุดกลับรถ !!! เปิดสถิติปี 57 เกิดอุบัติเหตุเฉียด 500 ครั้ง
โทร-แชต เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจราจร
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (PA-UCEP)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
AUDIT-EMS
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMPAC
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
จิตอาสาด้านการแพทย์
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สพฉ.
ระบบลงทะเบียนภายใน สพฉ.
ลงทะเบียนประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
Web Mail (สพฉ)
CEPA การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ภายใน สพฉ.
ระบบรายงานยอดเงินบริจาคในการซื้อเครื่อง AED
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000001896227
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000001923