ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน,
คลังความรู้ บทความเด่น , ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบ สพฉ เรื่อง การควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ ...
นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรภ ...
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบหารือกับเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะผู้บริหาร เพื่อกำหนดทิศทา ...
ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน
อ่านทั้งหมด ...
 
คลังความรู้ บทความเด่น
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Healthcare Technology Summit 2019"
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบฯ รอบ 2
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจาการดำเนินงานของ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2561
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรับทุนไปศึกษาดูงานณ Samu Des Hauts-De-Seine เมือง Garches ประเทศฝรั่งเศส
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
กำหนดการสมัครและการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปี 2562
ประชาสัมพันธ์แจ้ง แนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับผู้ที่ประกาศนียบัตรห ...
การสมัครสอบประมวลผลการบูรณาการปฏิบัติการฉุกเฉินรายยาวสำหรับ นฉพ. (Long case) ปีงบประมาณ 2562
การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี ...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน, คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
สพฉ.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Thailand Triage Training Kit (TTTK)
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสร้างมาตรฐานการดูแลชีวิต
คลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อ่านทั้งหมด ...
 
สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
แผ่นพับการปฐมพยาบาล
1669 คู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ฉบับปรับปรุง
อาสาฉุกเฉินชุมชน
สพฉ.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เคร ...
ให้ทาง = ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้
อ่านทั้งหมด ...
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
หนังสือรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ...
กรมการแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว Application Fast Track ...
สถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็กปี 2557
เหตุเกิดที่จุดกลับรถ !!! เปิดสถิติปี 57 เกิดอุบัติเหตุเฉียด 500 ครั้ง
โทร-แชต เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจราจร
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (PA-UCEP)
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMPAC
AUDIT-EMS
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
จิตอาสาด้านการแพทย์
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สพฉ.
ระบบลงทะเบียนภายใน สพฉ.
Web Mail (สพฉ)
ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ภายใน สพฉ.
การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TEMSA)
ระบบรายงานยอดเงินบริจาคในการซื้อเครื่อง AED
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ระบบรายงานผล EMS Awards
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000002161360
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000001953