ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน,
คลังความรู้ บทความเด่น , ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ลำดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตค ...
กู้ภัย-กู้ชีพ กว่า 3 พันคน รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว ในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉิ ...
Thailand Emergency Medicine Award ครั้งที่ 5 (TEM Award 2018)
“หมอประเวศ” ร่วมปาฐกถาในเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หั ...
สพฉ.ร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี2561 (Sarex 2018) ครั้งที่ 38
อ่านทั้งหมด ...
 
คลังความรู้ บทความเด่น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 7 ประเด็น
การประชุม การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากําไร (มูลนิธิ/สม ...
กำหนดการประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท ดอนเม ...
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบฯ
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์แจ้ง แนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับผู้ที่ประกาศนียบัตรห ...
แนวทางการดำเนินการในการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตร
สำหรับผู้ปฏิบัติการ เฉพาะพื้นที่ กทม. (การต่ออายุบัตรฯ)
การยื่นขอต่ออายุใบประกาศนียบัตร
ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน, คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (12th National EMS Forum 2018 & 2 ...
International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI), Basic course combin ...
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
สพฉ.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Thailand Triage Training Kit (TTTK)
อ่านทั้งหมด ...
 
สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "การแจ้งข้อมูลเบื้องต้น"
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "เมื่อเกิดเหตุใหญ่หรือเล็กทีมฉุกเฉินต้องไปหลายคัน"
การประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปีแพทยสภา
จดหมายข่าว สพฉ.
อ่านทั้งหมด ...
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
หนังสือรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ...
กรมการแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว Application Fast Track ...
สถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็กปี 2557
เหตุเกิดที่จุดกลับรถ !!! เปิดสถิติปี 57 เกิดอุบัติเหตุเฉียด 500 ครั้ง
โทร-แชต เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจราจร
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (PA-UCEP)
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
AUDIT-EMS
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMPAC
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
จิตอาสาด้านการแพทย์
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สพฉ.
ระบบลงทะเบียนภายใน สพฉ.
Web Mail (สพฉ)
ลงทะเบียนประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
CEPA การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ภายใน สพฉ.
ระบบรายงานยอดเงินบริจาคในการซื้อเครื่อง AED
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TEMSA)
ระบบรายงานผล EMS Awards
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000001983898
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000002004