ประกาศ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
Download : 415
Preview
Download
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2560 16:14:38
วันที่แก้ไข
1 ธ.ค. 2560 16:15:19
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
Download : 202 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2559 9:24:40
วันที่แก้ไข
27 ต.ค. 2559 9:25:03
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
Download : 100 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2559 9:22:29
วันที่แก้ไข
27 ต.ค. 2559 9:23:15

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องกำหนดให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล พ.ศ. 2558

Download : 268
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ก.ย. 2559 15:44:14
วันที่แก้ไข
26 ก.ย. 2559 15:44:32

ประกาศ สพฉ.เรื่อง หลักสูตรหลักการฝึกอบรมช่วยอำนวยการ พ.ศ.2558

Download : 443 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
13 ก.พ. 2558 15:23:04

ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2552

Download : 606 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
24 เม.ย. 2555 9:46:01
วันที่แก้ไข
24 เม.ย. 2555 9:46:20

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด

Download : 2621 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2554 16:27:33
วันที่แก้ไข
29 มิ.ย. 2554 16:28:23

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๔ 

Download : 1143 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 ม.ค. 2555 13:41:11
วันที่แก้ไข
10 ม.ค. 2555 13:41:54

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๔
 

Download : 683 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 ม.ค. 2555 13:38:36
วันที่แก้ไข
10 ม.ค. 2555 13:39:11

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

Download : 941 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 ม.ค. 2555 13:35:02
วันที่แก้ไข
10 ม.ค. 2555 13:36:07
12
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000050048
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000012