ตัวชี้วัด
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ และตัวชี้วัดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขาธิการ สพฉ. ไตรมาส 2ประจาปีงบประมาณ 2562(ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2562 )

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:29:59
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 11:21:16

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 ระหว่างกระทรวงการคลัง กับ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข

Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:27:15
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:27:58

รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปีบัญชี 2561

Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:22:17
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:22:56

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

Download : 7
Preview
Download
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2562 13:38:21
วันที่แก้ไข
25 มิ.ย. 2562 13:38:55

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ของสพฉ. ปี 2561

Download : 49
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562 14:11:39
วันที่แก้ไข
18 ก.พ. 2562 9:51:56
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000451
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000007