เอกสาร
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 13/2562

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

Download : 96
Download
วันที่ประกาศ
5 มิ.ย. 2562 11:09:51
วันที่แก้ไข
5 มิ.ย. 2562 11:10:01

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 13/2562

 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

Download : 43
Download
วันที่ประกาศ
5 มิ.ย. 2562 11:08:37
วันที่แก้ไข
5 มิ.ย. 2562 11:09:07

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 13/2562

 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

Download : 48
Download
วันที่ประกาศ
21 มี.ค. 2562 10:27:12
วันที่แก้ไข
5 มิ.ย. 2562 11:08:11

(ร่าง) ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ ฉบับประชาพิจารณ์ 16-31 มกราคม 62

 

Download : 1013 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Preview
Download
วันที่ประกาศ
16 ม.ค. 2562 15:59:12
วันที่แก้ไข
16 ม.ค. 2562 15:59:34

เอกสารการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 

Download : 0 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2560 10:35:40
วันที่แก้ไข
30 มี.ค. 2560 10:45:11

เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบาย ปี 2560 และกรอบแนทางการใช้แบบประเมินตนเอง Scoring สำหรับการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 - 15 กันยายน 2559

Download : 639 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2559 16:25:16
วันที่แก้ไข
20 ก.ย. 2559 16:28:55

สาระการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน 2559 (EMS Forum 2016) 

Download : 469 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2559 13:26:21
วันที่แก้ไข
5 ก.ค. 2559 13:28:12

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยThe Workshop on Standard and Quality in Emergency Care ระหว่างวันที่ 21– 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม MSC โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

Harberthal 

 1. 1_EMS MDA 
 2. 2_Infrastrucure of EMS
 3. 3_Quality in EMS
 4. 4_Pre hospital
 5. 5_Blast Bombs war

Mattox

 1. 1_EMS STANDARDS US Monday 10 30   YES
 2. 2_STANDARDS US EMS Other Monday 1 00
 3. 3_Expectations Resuscitation Active Tuesday 9 00 hrs
 4. 4_Transfer
 5. 5_Prevention - number 1 Mars Wednesday 8 30
 6. 6_Disaster and Rubric Operational  Putting itall together
Download : 0 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
วันที่ประกาศ
30 ธ.ค. 2558 10:00:44
วันที่แก้ไข
30 ธ.ค. 2558 10:32:21
The Survey on the Current Situation of Disaster/Emergency Medicine System in the ASEAN Region
Download : 122 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
2 ธ.ค. 2558 10:37:19
วันที่แก้ไข
2 ธ.ค. 2558 10:41:09

เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙

วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 

รายละเอียดเอกสาร

 • ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพบนความหลากหลายของพื้นที่ _นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร
 • EMS FORUM2016&STANDARD
 • EMS Rally 
 • Safety Ambulance Rally 
 • ข้อมูลสถานการณ์ดำเนินด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบ ๒๕๕๘
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน ปี ๒๕๕๙
 • สรุปผู้ปฏิบัติการ_ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • รายงานภาคกลาง
 • รายงานภาคเหนือ
 • รายงานภาคใต้
 • รายงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Download : 730 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2558 13:10:02
วันที่แก้ไข
10 พ.ย. 2558 13:39:00
123456
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000083649
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000040