ประวัติมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน
ประวัติมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

ชื่อ                          :         มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ    ย่อว่า “มพฉ.”

 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :      EMERGENCY MEDICAL FOUNDATION OF THAILAND  ย่อว่า “EMFT

 

เครื่องหมายของมูลนิธินี้   :   ตามเครื่องหมายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  พื้นหลังเป็นธงชาติไทย 

ลักษณะตามรูปเครื่องหมายมูลนิธิที่ปรากฎดังนี้

 

จดทะเบียนตั้งมูลนิธิ  :    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ลำดับที่ นบ.๑๙๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 

สถานที่ตั้งมูลนิธิ       :     ๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา สาธารณสุขซอย ๖

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้   คือ

(1) เพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทย

(2) ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนองเจตนารมณ์ ตามกฎหมาย

(3) สนับสนุนเพื่อการช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย และผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัย

(4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิภาคเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

(5) สนับสนุนทุนในการศึกษา วิจัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งกิจกรรมอื่น ตามมติคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

(6) เพื่อเป็นองค์กรประสานความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทำประโยชน์แก่สาธารณะในประเทศโดยมิได้แสวงหากำไร

(7) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

ข้อบังคับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศนายทะเบีียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี เรื่องจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิ 

แผนการดำเนินงานปี 2561

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000084994
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000055