คณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบริหารงานบุคคล

๑. รองศาสตราจารย์ศิริอร  สินธุ

๒. นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย            

๓. นายสุเทพ  ณัฐกานต์กนก

๔. นางจริยา  ปัญญา                     

๕. นายสุรพงษ์  มาลี                      

๖. นายบุญปลูก ชายเกตุ                 

๗. นายเสมอ  กาฬภักดี      

๘. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๙. รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

หรือผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

เลขานุการ

 

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000408
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000003