ระเบียบ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศที่ใช้ในการบริหารจัดการภายใน สพฉ.

Download : 242 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2560 9:32:19
วันที่แก้ไข
18 พ.ค. 2560 9:33:32

ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ หรือกรรมการ

Download : 447 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2553
วันที่แก้ไข
13 มิ.ย. 2554 12:37:44

ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักาาเงินกองทุน พ.ศ.๒๕๕๒

Download : 1454 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ก.พ. 2553
วันที่แก้ไข
13 มิ.ย. 2554 12:37:15
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000043361
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000010