ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ลำดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ....

     "ด้วยตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ (๑) กำหนดให้ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ออกประกาศ ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... อันมีเจตนาเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงได้ออกประกาศเพื่อกำหนด ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฎิบัติการ"

      ดังนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอรับฟังความคิดต่อ (ร่าง) ประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... "

 

(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง ประเภท ลำดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ....

 

         ขอเชิญชวนให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 

เรื่อง ประเภท ลำดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ.....

ผ่านระบบแบบสอบถามออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ 

โดยเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โทร. 02 8721600 ต่อ 1220

 
แหล่งข่าว : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000430
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000005